ارسال حمایت های مالی

از شما دعوت می کنیم تا در اعلان خبر خوش انجیل عیسی مسیح به ایرانیان ما را یاری فرمایید.

هدایای مالی شما این امکان را فراهم می‌سازد که میلیونها ایرانی که تشنه شنیدن کلام خدا هستند نجات را تجربه و زندگی تازه‌ای را در عیسی مسیح آغاز کنند.

از حمایت مالی شما سپاسگذاریم.

 
Your Donation

This month's donation will be processed immediately.

Beginning next month, the same amount will be processed on the date selected until the subscription is modified or cancelled.

Payment Details
Accepted Credit Cards
?
Credit Card CCV Help
Your Information
  Please verify your address. To ensure accurate processing, consider the suggested changes below.
   Leave this blank
   Heart4Iran
   http://heart4iran.com
   Info@Heart4Iran.com
   Address:
   732 Eden Way North, Suite E, #509
   Chesapeake, Virginia 23320
   US