ارسال حمایت های مالی

از شما دعوت می کنیم تا در اعلان خبر خوش انجیل عیسی مسیح به ایرانیان ما را یاری فرمایید.

هدایای مالی شما این امکان را فراهم می‌سازد که میلیونها ایرانی که تشنه شنیدن کلام خدا هستند نجات را تجربه و زندگی تازه‌ای را در عیسی مسیح آغاز کنند.

از حمایت مالی شما سپاسگذاریم.

 
Your Donation

This month's donation will be processed immediately.

Beginning next month, the same amount will be processed on the date selected.

Payment Details
Accepted Credit Cards
?
Credit Card CCV Help
Your Information
Leave this blank
Please complete the captcha before submitting.
Heart4Iran
http://heart4iran.com
Info@Heart4Iran.com
Address:
732 Eden Way North, Suite E, #509
Chesapeake, Virginia 23320
US