ارسال حمایت های مالی

از شما دعوت می کنیم تا در اعلان خبر خوش انجیل عیسی مسیح به ایرانیان ما را یاری فرمایید.

با تشکر ازحمایت های مالی شما، که میلیونها نفر تشنه کلام خدا قادر خواهند بود خبر خوش انجیل را شنیده و تجربه زندگی جدیدی را در عیسی مسیح داشته باشند.

از خدا برای حمایت های مالی شما سپاسگزاریم

 
YOUR DONATION

This month's donation will be processed today.

The same amount will process monthly on the day selected.

Payment Details
 
?
Credit Card CCV Help
Your Information

Heart4Iran
http://heart4iran.com
Info@Heart4Iran.com
Address:
732 Eden Way North, Suite E, #509
Chesapeake, Virginia 23320
US