ارسال حمایت های مالی

از شما دعوت می کنیم تا در اعلان خبر خوش انجیل عیسی مسیح به ایرانیان ما را یاری فرمایید.

با تشکر ازحمایت های مالی شما، که میلیونها نفر تشنه کلام خدا قادر خواهند بود خبر خوش انجیل را شنیده و تجربه زندگی جدیدی را در عیسی مسیح داشته باشند.

از خدا برای حمایت های مالی شما سپاسگزاریم

 
YOUR DONATION

This month's donation will be processed immediately.

Beginning next month, the same amount will be processed on the date selected.

Payment Details
Accepted Credit Cards
?
Credit Card CCV Help
Your Information
Leave this blank
Please complete the captcha before submitting.
Heart4Iran
http://heart4iran.com
Info@Heart4Iran.com
Address:
732 Eden Way North, Suite E, #509
Chesapeake, Virginia 23320
US