با تعهد ماهانه به عنوان سفیر محبت، برای رساندن امید به سرزمین ایران ما را همراهی کنید!

سفیران محبت گروهی از دوستان متعهدی هستند که بصورت ماهیانه مبلغ مشخصی را٬ برای کمک به رساندن امید و پیغام انجیل به ایران اهدا می کنند. هدایای ماهانه شما عزیزان به عنوان سفیران محبت٬ شاهراهی خواهد شد که ایرانیان توسط آن می توانند عیسی مسیح را شناخته و حیات ابدی در مسیح را با او تجربه کنند.

اولین هدیه شما به عنوان سفیر محبت جهت تهیه برنامه های بشارتی و فعالیتهای پیگیری با مخاطبان بکار برده خواهد شد تا نور عیسی مسیح بر ایران و ایرانی بتابد.

همیاری و هدایای ماهانه شما برای حمایت از خدمات مهمی که در ذیل به آن اشاره شده است٬ کمک خواهد کرد:

 • تلویزیون ماهواره ای مسیحی ایرانی که در طی ۲۴ ساعت برنامه هایی را بران مردان٬ زنان و کودکان تهیه دیده تا قلب آنان را با خبر خوش عیسی مسیح لمس کند.
 • خطوط تلفنی دعا و مشاوره شبکه محبت که بصورت ۲۴ ساعته با مشتاقان کلام و یا افراد درد دیده صحبت و در سفر آشنایی با عیسی مسیح با آنان همراه می شوند.
 • پخش کتاب مقدس در داخل ایران بصورت دیجیتالی٬ نسخه ای و رسانه های تلفن همراه که کلام خدا را در دسترس ایرانیانی قرار می دهد که به دنبال حقیقت هستند.
 • گسترش کلیساهای خانگی تا مردم در سراسر ایران گرد هم آمده و عیسی مسیح را بپرستند.

نقش شما امروز به عنوان سفیر محبت تاثیر زیادی بر آینده ایران خواهد گذاشت.

 
Your Donation

This month's donation will be processed immediately.

Beginning next month, the same amount will be processed on the date selected until the subscription is modified or cancelled.

Payment Details
Accepted Credit Cards
?
Credit Card CCV Help
Your Information
  Please verify your address. To ensure accurate processing, consider the suggested changes below.
   Leave this blank
   Heart4Iran
   http://heart4iran.com
   Info@Heart4Iran.com
   Address:
   732 Eden Way North, Suite E, #509
   Chesapeake, Virginia 23320
   US